Language
 
 
A- A A+

शीर्षक

बृहन्मुंबई नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली- २०३४ चे विनियम ३५(१)(b) व विनियम ३०(A)(४) मधील प्रलंबित ठेवण्यात आलेल्या तरतुदींना मंजुरी देणेबाबत.

विभागाचे नाव

नगर विकास विभाग

वर्ष

२०२२

लिंक

https://urban.maharashtra.gov.in/Sitemap/urban/pdf/DCPR-2034 35(1)(b) and 30(A)(4)_001.pdf

भाषा

मराठी

प्रकार

Portable Document Format